Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Prawo pracy do ogół unormowań prawnych odnoszących się do zasad wykonywania pracy przez pracownika. Przede wszystkim w oparciu o umowę o pracę, ale również w oparciu o stosunki prawne nie uregulowane przepisami Kodeksu pracy. Prawo pracy stanowi specyficzny zbiór uregulowań, w których z jednej strony strony są swobodne z kształtowaniu swoich wzajemnych relacji z drugiej przepisy prawa wyznaczają sztywne ramy, wyznaczające minimalne uprawnienia pracownika.

Prawo ubezpieczeń społecznych odnosi się natomiast do spraw, w których pracodawca lub właściwy organ rentowy czy też ubezpieczeniowy, zobowiązany jest do zapewnienia określonego rodzaju świadczeń tzw. społecznych.

Ta dziedzina prawa, dla pełnej realizacji uprawnień każdej ze stron stosunku pracy i uprawnień ubezpieczonego, wymaga wykazania się przez prawnika specjalizacją w prowadzeniu tego rodzaju spraw – którą zapewniamy.

Typowe sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych to sprawy o zapłatę wynagrodzenia ze stosunku pracy, odwołania od wypowiedzenia stosunku pracy czy zwolnienia, spory zbiorowe z pracodawcą, roszczenia z tytułu odpraw, urlopów, rent, emerytur i wiele innych…