Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Rzecz społecznie doniosła, ale też prawnie istotna i ciekawa- wymagająca zatem odnotowania. Pierwszy od 40 lat stan nadzwyczajny w Polsce stał się 2 września 2021 r. faktem. Będzie, jak na razie, obowiązywał przez miesiąc.

Warto przypomnieć, że w czasie stanu wyjątkowego oraz w ciągu 90 dni od jego zakończenia nie mogą być zmienione Konstytucja i ordynacje wyborcze oraz nie można rozwiązać Sejmu; nie przeprowadza się też wyborów ani referendów ogólnokrajowych. W przypadku upływu kadencji Prezydenta, Sejmu i Senatu bądź organów samorządu terytorialnego ulegają one odpowiedniemu przedłużeniu. W tym czasie, na terenie objętym stanem, ograniczone też mogą być prawa i wolności konstytucyjne.

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/opublikowano-rozporzadzenie-rady-ministrow