Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Adwokat Lublin – co łączy te słowa? Długa historia.

Adwokat i Lublin od dawna są ze sobą związani. Lublin od najdawniejszych czasów był bowiem znaczącym ośrodkiem wymiaru sprawiedliwości. Lublin to zatem miasto z dużymi tradycjami prawniczymi i sądowymi. Skoro zaś działały w Lublinie sądy, działali też przy nich adwokaci, zwani jurystami, trudniący się reprezentacją klientów.

Owa lubelska tradycja sądowa sprawiła, że siedzibę znalazł tu np. w 1578 r. Trybunał Główny Koronny – pełniący funkcję, jak by to dzisiaj można było określić, sądu apelacyjnego dla całej Małopolski. Drugim taki sąd przeznaczony dla Wielkopolski i Mazowsza był w Piotrkowie Trybunalskim. Co ciekawe, sesje sądowe trybunału w Lublinie odbywały się w od pierwszej niedzieli po Wielkanocy, aż do wyczerpania wszystkich wniesionych w danym roku spraw – w Piotrkowie wcześniej. Od niedzieli po św. Marcinie, do niedzieli Wielkanocnej.

W zawodzie adwokata obok wiedzy teoretycznej wymagana jest duża praktyka, to też dzięki Trybunałowi Lublin stał się centrum prawniczym Rzeczypospolitej szlacheckiej. Sala trybunalska stała się dla wielu adeptów zawodu adwokata swoistym praktycznym uniwersytetem. Dzięki Trybunałowi, to właśnie w nim wielu – jak to się wówczas mawiało jurystów, miało sposobność postawić swoje pierwsze kroki i mogło nabyć tak potrzebnej praktyki. Szczególnie, że równocześnie to okres upadku wielu z uniwersytetów, gdzie dotychczas mogli kształcić się młodzi adepci prawa.

Adwokat Lublin

Adwokat i Lublin od dawna, jak widać, są ze sobą związani. Niestety, po utracie niepodległości Trybunał Koronny Lubelski podobnie, jaki i inne sądy szlacheckie dawnych władz polskich, zostały zamknięte. Ich miejsce zajęło sądownictwo zaborcze. Pomimo to w dalszym ciągu swoje powołanie zawodowe realizowało wielu polskich adwokatów, w tym adwokatów z Lublina, reprezentujących i broniących swoich klientów przed sądami.

Wraz ze zrywem związanym z odzyskaniem niepodległości ponownie dał jednak o sobie znać związek adwokat lublin. W lipcu 1915 r. w mieście zaczął działać Lubelski Miejski Komitet Obywatelski na czele z adwokatem Bolesławem Sekutowiczem. Wraz z adwokatem Ignacym Stelińskiego szybko utworzono pierwsze lubelskie sądy obywatelskie. Doszło do powołania Trybunału Lubelskiego – którego działanie szybko zostało przez władze austriackie zawieszone. Jednak już latem 1916 r. Zmiany nastąpiły po proklamowaniu aktem 5 listopada 1916 r. Królestwa Polskiego na terenach okupowanych przez państwa centralne utworzono Sąd Apelacyjny w Lublinie obsadzony w większości przez Polaków z Galicji. W Lublinie utworzono królewsko-polski Sąd Apelacyjny na czele z adwokatem – Józef Higersberger.

Odzyskanie niepodległości, w istocie nie zmieniło w zasadniczy sposób dotychczasowej organizacji sądownictwa aż do 1929 r. W roku tym funkcję Prezesa Sadu Apelacyjnego w Lublinie objął niegdysiejszy adwokat – Bolesław Sekutowicz.

Warto też zaznaczyć, że Lubelska Izba Adwokacka powstała jako jedna z pierwszych na terenie Państwa Polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., w oparciu o dekret Naczelnik Państwa Józef Piłsudski 24 grudnia 1918 r. w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego.

Wybuch II – giej wojny światowej przerwał działanie sądów lubelskich, które jednak starały się dalej funkcjonować już po agresji na Polskę. W październiku 1939 r. ogłoszono, że obok istniejącego sądownictwa polskiego, będą działały sądy niemiecki.

Tuż po zakończeniu II-giej wojny światowej sądownictwo polskie – również w Lublinie – zaczęło się szybko odradzać i na nowo organizować, a swoją pracę kontynuowali liczni, znamienici lubelscy adwokaci.

Adwokat lublin – obecnie

Związek adwokat lublin trwa do chwili obecnej. Miasto jest bowiem znaczącym ośrodkiem akademickim kształcących studentów na kierunku prawo. Wśród nich również przyszłych adwokatów. Pewna część absolwentów, po ukończeniu studiów, decyduje się na podjęcie próby zdania z wynikiem pozytywnych trudnego egzaminu wstępnego na aplikację, po którym rozpoczyna się kilkuletni okres intensywnej i wymagającej nauki praktycznej i teoretycznej zawodu.

Dopiero po zakończeniu aplikacji i pozytywnym zdaniu trwającego kilka dni egzaminu zawodowego, a następnie złożeniu ślubowania, dotychczasowi aplikanci, założyć mogą togę i rozpocząć realizację swojego powołania zawodowego zgodnego z tekstem ślubowania, które składają:

Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.”

Długie tradycje lubelskich adwokatów kontynuuje również nasza kancelaria adwokacka, mająca siedzibę w Lublinie. 

Adw. Karol Piotrowski

[ Przy opracowywaniu tekstu w zakresie historii sądownictwa lubelskiego korzystałem z informacji zawartych na stronie Sądu Apelacyjnego w Lublinie pod adresem www.lublin.sa.gov.pl/historia-sadu,sd.html,7]