Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Otrzymaliśmy odpis aktu zgonu bez wpisanej daty zgonu? Jest to możliwe. Zwykle zdarza się wówczas, gdy zwłoki zostają znalezione – nie wiadomo zatem kiedy nastąpił zgon. Biorąc zaś pod uwagę, że akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych – bez wpisanej daty zgonu w akcie stanu cywilnego – brak jest dowodu na jego datę.

Sytuacja taka jest problematyczna dla rodziny zmarłego z uwagi na brak możliwości załatwienia jakichkolwiek spraw spadkowych. Brak wpisanej daty zgonu uniemożliwia bowiem określenie momentu otwarcia spadku. W rezultacie sąd nie dokona stwierdzenia nabycia spadku, notariusz nie sporządzi aktu poświadczenia dziedziczenia – w dalszej konsekwencji nie będzie możliwe też dokonanie działu spadku. Nie będzie możliwe przyjęcie spadku czy jego skuteczne odrzucenie.

Co w takiej sytuacji można zrobić? Z pomocą może przyjść sąd. Akt stanu cywilnego należy bowiem uzupełnić, o tak potrzebną dla załatwienia spraw spadkowych, datę zgonu. Kompetencję do uzupełnienia aktu zgonu posiada bowiem nie organ, który go wydał, ale sąd, który orzeka w postępowaniu nieprocesowym. Sprawę zainicjować może każdy zainteresowany oraz prokurator. Przed złożeniem wniosku wszczynającego postępowanie sądowe należy upewnić się, że potrzebne dane nie znajdują się przypadkiem w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego – w oparciu o które sporządza się akty stanu cywilnego. Dowód na to, że przedmiotowych danych nie ma, obok braku stosownego wpisu w samym akcie zgonu, stanowi bowiem warunek przyjęcia przez sąd sprawy do rozpoznania.

Tak jak w przypadku każdej sprawy sądowej, warto również w tym przypadku zwrócić się o pomoc do adwokata. Sprawy o uzupełnienia aktu zgonu – jak wskazano – toczą się bowiem wedle przepisów kodeksu postępowania cywilnego, w tzw. postępowaniu nieprocesowym. Stanowią zatem normalne sprawy sądowe, ze wszelkiego rodzaju rygorami i wymogami właściwymi dla spraw cywilnych.

Adw. Karol Piotrowski