Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Gdy dochodzi do zawarcia małżeństwa, co do zasady powstaje zarazem tzw. małżeńska wspólność majątkowa. Nie wszystko będzie jednak wchodziło do ich majątku wspólnego.

Czym jest majątek osobisty małżonka?

Wbrew powszechnemu przekonaniu, wspólność ustawowa między małżonkami nie oznacza, że ogół składników majątkowych rzeczywiście jest wspólny. W klasycznym ustroju można wyszczególnić bowiem następujący podział:

  • majątek wspólny małżonków,
  • majątek żony,
  • majątek męża.

Można więc ogólnie stwierdzić, że majątkiem osobistym małżonka są wszystkie te prawa majątkowe, wierzytelności i przedmioty, które nie wchodzą w skład majątku wspólnego. Zajmując się prawem rodzinnym w Lublinie, zauważamy jednak, że małżonkowie coraz chętniej decydują się na zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej. Wówczas ustrój majątkowy wygląda nieco inaczej, bowiem istnieje jedynie majątek żony oraz majątek męża, brak zaś majątku wspólnego.

Co wchodzi w skład majątku osobistego małżonka?

Zespół składników majątkowych przynależących do osobistego majątku małżonka określają wprost przepisy prawa. Mowa tu oczywiście o art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W jego treści wyszczególniono szczegółowy katalog zamknięty.

Gwoli przykładu, majątkiem osobistym małżonką są m.in.:

  • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
  • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
  • niektóre przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
  • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków.