Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Zgodnie z polskim prawem każdy utwór podlega ochronie. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy zupełnym laikiem, czy możesz na swoim utworze zarobić, czy nikt by go nie kupił, czy jest to dzieło skomplikowane, czy zupełnie proste, czy w ogóle da się je podciągnąć pod określoną dziedzinę sztuki – jeżeli stworzyłeś utwór, polskie i europejskie przepisy chronią twoje prawo do podpisania się pod swoim dziełem i decydowania o jego losach, a ty możesz dochodzić swoich praw autorskich przed sądem.

Problem polega na tym, że nie każde dzieło jest utworem w rozumieniu ustawy.

Prawo chroni utwory – czyli co?

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych utwór to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci – niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. To znaczy, że aby dzieło mogło być utworem, wymaga się, aby było oryginalne i indywidualne. Oryginalne – czyli niebędące podróbką, a czymś autentycznym. Indywidualne – czyli takie, w którym odciśnięte jest osobiste piętno twórcy. To oznacza, że ochronie nie podlega dzieło, które nie jest utworem – czyli nie jest indywidualne i oryginalne.

Ponadto ustawa wymaga, aby dzieło było ustalone. Oznacza to, że utwór musi być wyrażony w jakiejś formie. Ochronie podlega ta forma, a nie idea czy pomysł, które legły u jego podstawy. W związku z tym należy powiedzieć, że również sam pomysł nie podlega ochronie.

Dodatkowe wyłączenia

Powyższe kwestie mogą być i są źródłem problemów w ustalaniu, co tak naprawdę podlega ochronie prawa autorskiego. Na szczęście ustawa rozwiązuje kilka z nich, wprost wskazując, że ochronie nie podlegają również:

  • akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
  • urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
  • opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
  • proste informacje prasowe.

Oczywiście, nie bez powodu. Jeżeli chodzi o akty prawne i dokumenty urzędowe, najbardziej istotne jest, żeby każdy miał do nich łatwy dostęp – inaczej obywatelom ciężko byłoby przestrzegać prawa, a państwu komunikować im istotne informacje. Tak samo w interesie wszystkich jest, aby opisy patentowe były łatwo dostępne. Z kolei wyłączenie spod ochrony prostych informacji prasowych podyktowane jest zapewnieniem społeczeństwu dostępu do informacji.