Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

W czasach gdy zdecydowaną większość codziennej aktywności zawodowej i życiowej zmuszeni jesteśmy przenieść do świata wirtualnego, nastąpił wzrost ilości umów zawieranych na odległość. Nie mogąc wychodzić z domu z powodu ogólnonarodowej kwarantanny – chcąc lub nie – większość spraw załatwiamy bowiem on-line. Coraz więcej firm przesyła nam też propozycje zawarcia umowy na odległość.

Tu może pojawić się pytanie. Czy brak reakcji na otrzymanie takiej oferty skutkuje tym, że umowa zostanie zawarta, a my zaczniemy otrzymywać usługi lub produkty, których wcale nie chcieliśmy? Czy ktoś może wykorzystać naszą bierność i na każdą tego rodzaju wiadomość musimy odpisywać? Otóż nie.

Skutki otrzymania oferty

Nie wnikając nawet w bardziej szczegółowe uregulowania pamiętać należy, że przede wszystkim oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę tylko wtedy gdy określa istotne postanowienia tej umowy. Do elementów takich należy przede wszystkim skonkretyzowany przedmiot umowy ( czego ona konkretnie dotyczy), cena czy określenie stron umowy. Zdecydowana część tzw. ofert jakie otrzymujemy na co dzień, nie jest tak naprawdę ofertą. Zresztą w większości, tego rodzaju zaproszenia do zawarcia umowy zawierają dopisek w rodzaju: „niniejsza wiadomość nie stanowi oferty handlowej (…)”.

Po drugie, nawet otrzymanie oferty nie prowadzi do zawarcia umowy. Aby do niej doszło, konieczne jest potwierdzenie przez osobę otrzymującą ofertę woli zawarcia umowy na warunkach z oferty wynikających.

Dodatkowo natomiast przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o:

1) czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;

2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;

3) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy;

4) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie;

5) językach, w których umowa może być zawarta;

6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej.

Po trzecie wreszcie oferta nie jest wieczna. Powinna ona zawierać określenie tego , do kiedy możliwe jest zawarcie umowy na warunkach w ofercie wskazanych. Jeżeli składający ofertę (oferent) nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie. Złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

Oferta składana między przedsiębiorcami

Jednak uwaga. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy oferta składana jest między przedsiębiorcami, którzy pozostają ze sobą w tzw. stałych stosunkach gospodarczych. Chodzi zatem o stałą współpracę. Wówczas faktycznie brak niezwłocznej odpowiedzi na złożoną ofertę skutkować będzie zawarciem umowy na warunkach wynikających z oferty.

Adw. Karol Piotrowski