Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Każdy prowadzący własną działalność gospodarczą przyzna, że prowadzenie jej przy gąszczu niezrozumiałych przepisów jest trudne. Narzeka się na wielość podmiotów, uprawnionych do kontroli przedsiębiorcy, na nieprzychylne przedsiębiorcom ustawodawstwo, czy brak zrozumienia aparatu państwowego dla specyfiki prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczych. Pomóc w rozwiązaniu praktycznie wszystkie z nękających przedsiębiorców wyżej wymienionych problemów prawnych może oczywiście skorzystanie ze stałej, kompleksowej obsługi prawnej świadczonej przez odpowiednio przygotowaną do tego zadania Kancelarię Adwokacką.

Nie mniej, jak się okazuje, ustawodawca – choć krytykowany, postanowił ulżyć przedsiębiorcom, w dość specyficzny sposób. Mamy Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Konsumenta, Rzecznika Praw Pacjenta… nadszedł czas na Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przypomnieć jedynie należy, że projekt ten nie jest nowy. Podobny – w określonym zakresie –  sformułowany był bowiem już w 2013 r. przez posłów jednej z partii politycznych.

Wedle projektu obecnie procedowanej ustawy, Rzecznik Małych i Średnik Przedsiębiorców ma być nowym organem, którego zadaniem ma być zagwarantowanie, że organy władzy publicznej będą przestrzegały praw małych i średnich przedsiębiorców.

Zgodnie z projektem ustawy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie powoływany przez premiera na 6-letnią kadencję. W terenie Rzecznik będzie reprezentowany przez pełnomocników – pracowników Biura Rzecznika.

Zakres zadań Rzecznika został natomiast określony bardzo szeroko i może on stanowić ciekawe narzędzia prawne również dla Kancelarii obsługujących podmioty obrotu gospodarczego. Będzie on uczestniczył w charakterze organu opiniodawczego, w procesie tworzenia aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Zajmie się też inicjowaniem i organizacją działalności informacyjnej i edukacyjnej związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej. W związku z tym będzie mógł się zwracać do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę aktów prawnych w tych sprawach.

Co jednak może okazać się ważne, przy obsłudze prawnej przedsiębiorców, organ ten będzie uprawniony do występowania z własnej inicjatywy lub na wniosek o wydanie objaśnień prawnych – tj. wiążących organy administracji publicznej wyjaśnień przepisów dotyczących działalności gospodarczej. Tutaj należy też wskazać na możliwość zawiadamiania przez Rzecznika organów nadzoru lub kontroli o znanych mu nieprawidłowościach w działaniu organów administracji publicznej.

Nie mniej wiedzieć należy, że przedsiębiorcy również obecnie, bez udziału Rzecznik, w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej mogą występować do wszystkich organów administracji publicznej o wydanie wiążących organy interpretacji prawa. Nie jest to jedynie – jak powszechnie się uważa – możliwość istniejąca jedynie w stosunku do organów administracji podatkowej (tzw. interpretacja podatkowa).

Wracając jednak do Rzecznika Praw Przedsiębiorców, wskazać jeszcze należy, że dostrzegając rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów regulujących działalność gospodarczą, będzie mógł ponadto wystąpić do Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały w takiej sprawie. Rzecznik będzie mógł też zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnieść skargę i skargę kasacyjną do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach na prawach przysługujących prokuratorowi.

Sama ustawa ma wejść w życie z dniem 1 marca 2018 r. W jakim zakresie może pomóc przedsiębiorcom? Wydaje się, że bez zmiany istotnych założeń leżących u podstaw przepisów normujących prowadzenie działalności gospodarczej instytucja ta i tak stanowić może jedynie kolejny organ administracji, bez rzeczywistego wpływu na łatwość prowadzenia działalności gospodarczej. Pamiętajmy przy tym, że Rzecznik zajmować się będzie relacjami na linii przedsiębiorca państwo, nie zaś – co oczywiste – tymi istniejącymi pomiędzy przedsiębiorcami czy ich klientami.

W każdym razie niezależnie od tego, adwokaci prowadzący obsługę prawną przedsiębiorców mogą spać spokojnie. Profesjonalne i bezpieczne prowadzenie własnego biznesu w dalszym ciągu, tak jak zawsze, wymagać będzie profesjonalnej obsługi prawnej.

Adw. Karol Piotrowski

www.adwokacipiotrowscy.pl