Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Prowadzać swoją działalność gospodarczą, lub załatwiając sprawy urzędowe niejednokrotnie korzystamy z możliwości przesłania dokumentów pocztą. Niejednokrotnie również, złożenie przez nas oświadczenia zawartego w wysyłanych przez nas dokumentach dokonane musi być w ściśle określonym czasie. Co więcej, w stosunkach gospodarczych wielokrotnie istotne znaczenie dla zaistnienia określonego rodzaju zdarzenia prawnego ma data złożenia oświadczeni woli drugiej stronie. Istotną kwestią, w przypadku otrzymania pisma z sądu lub od organu administracji pozostaje również określenie terminu, od którego biegnie nam czas na podjęcie określonego rodzaju czynności prawnych czy np. skorzystanie z pomocy adwokata.

Jak zatem właściwie określić datę, w której nasze oświadczenie zostało złożone, lub też – co nie mniej ważne – z jaka datą oświadczenie zostało złożone nam? Względnie, od kiedy zaczyna nam biec termin, do podjęcia określonego rodzaju czynności prawnych, w razie doręczenia nam przesyłki z sądu lub organy administracji?

 

W przypadku stosunków cywilnych, sytuacja wydaje się stosunkowo prosta. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, oświadczenie woli złożone jest drugiej stronie w dacie, w której strona ta mogła z oświadczeniem się zapoznać. Zazwyczaj będzie to zatem data, w jakiej pismo zawierające oświadczenie woli zostało drugiej stronie doręczone.

 

W przypadku spraw urzędowych, gdzie zastosowanie mają z kolei przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, sprawa również pozostaje stosunkowo prosta. Przyjmuje się bowiem, że datą złożenia pisma w organie jest data nadania pisma za pośrednictwem publicznego
operatora pocztowego – w tym przypadku nie ma znaczenia kiedy przesyłka została faktycznie do urzędu dostarczona.

 

Podobnie w przypadku spraw sądowych, datą złożenia pisma do sądu, w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego czy przepisy kodeksu postępowania karnego jest data nadania pisma za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego.

 

W odwrotnej sytuacji, gdy to my otrzymujemy pismo z sądu lub od organu administracji, datą doręczenia pisma jest data widniejąca na zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

 

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy istnieją rozbieżności pomiędzy datą widniejącą na zwrotnym poświadczeniu odbioru a datą na wydruku ze strony internetowej Poczty Polskiej „śledzenie przesyłek” – co ma znaczenie szczególnie w przypadkach, gdy to nam doręczana jest korespondencja np. z urzędu lub sądu.

 

Co w takich przypadkach? Którą z dwóch, rozbieżnych dat należy uznać za datę doręczenia nam korespondencji? Z problemem tym spotkał są Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który w wyroku z dnia 21 września 2017 r., sygn. akt: III SA/Kr 703/17, wskazał, że gdy istnieją rozbieżności pomiędzy datą widniejącą na zwrotnym poświadczeniu odbioru a datą na wydruku ze strony internetowej Poczty Polskiej „śledzenie przesyłek”, rozstrzygająca jest data na zwrotnym poświadczeniu odbioru.

 

Zwrotne poświadczenie odbioru, na którym strona własnoręcznym podpisem potwierdza datę odbioru przesyłki, stanowi bowiem dokument urzędowy w rozumieniu art. 76 § 1 k.p.a. Takiego charakteru nie posiada natomiast wydruk „śledzenia przesyłek” z internetowej strony Poczty Polskiej. Wojewódzki Sąd Administracyjny zaznaczył przy tym, że tego rodzaju dokument nie może stanowić dowodu potwierdzającego datę doręczenia pisma stronie. Opcja „śledzenia przesyłek” przewidziana przez Pocztę Polską ma umożliwić nadawcy i adresatowi ustalenie statusu doręczenia listu. Taki wydruk nie może być przeciwdowodem względem tego, co wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru. Co natomiast istotne, przeciwdowodem – zdaniem Sądu – mogłaby być natomiast reklamacja uzyskana od operatora pocztowego.

Adw. Karol Piotrowski
www.adwokacipiotrowscy.pl