Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Status, czy też pozycja konsumenta w relacjach z przedsiębiorcą z którym konsument zawiera umowę to znaczne korzyści. Przede wszystkim, system prawa traktując konsumenta jako słabszą stronę umów w stosunku do przedsiębiorców, którzy postrzegani są jest jako podmiotu od których wymaga się wiedzy i profesjonalizmu, wspomaga go, chroni i wybacza znacznie więcej błędów.

Warto zadać sobie zatem pytanie kim jest konsument?

Konsument – czyli kto?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsumentem może być zatem tylko człowiek. Nie może być nim osoba prawna czy inny, podobny byt prawny. Ponadto istotne jest w jakim celu dokonuje on czynności prawnej ( np. zawiera umowę) i z kim.

Tak też, abyśmy mogli w ogóle mówić o konsumencie, drugą stroną umowy może być tylko przedsiębiorca – zatem podmiot zawierający umowę ściśle w związku z wykonywana przez siebie działalności gospodarczą lub zawodową . Chodzi tu taką działalność, która jest zorganizowaną działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Co jednak istotne, przedsiębiorcą nie są np. rolnicy, prowadzący m.in. działalność w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Czynność prawna nie związana z działalnością gospodarczą

Sama czynność prawna natomiast, dla przyjęcia że dana osoba jest konsumentem, nie może być związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Chodzi zatem o takie czynności, które nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do uznania, że mamy do czynienia z konsumentem, wystarczającym jest brak bezpośredniego związku czynności z działalnością gospodarczą lub zawodową; istnienie pośredniego związku nie wyklucza zatem uznania danej osoby za konsumenta.

Warto tu też zaznaczyć, że dla oceny charakteru danej czynności prawnej nie ma znaczenia subiektywne przekonanie strony umowy, co do jej charakteru. Nie istotne jest zatem, co strony uważają o charakterze umowy, ale to jakie są obiektywne, podlegające ocenie okoliczności mogące posłużyć jej ocenie. Podobnie rzecz ma się, jeśli chodzi o subiektywne odczucia stron, co do charakteru działalności prowadzonej przez drugą stronę. To, że uważamy drugą stronę umowy nie za przedsiębiorcę lub konsumenta, nie oznacza, że takiego statusu ona nie posiada. Tu bowiem również znaczenie mają podlegające ocenie obiektywne okoliczności mogące posłużyć ocenie charakteru tej działalności

Czy przedsiębiorca może być konsumentem ?

Co jednak ważne, dla kwalifikacji osoby fizycznej jako konsumenta nie jest rozstrzygające czy ona sama prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorąca będący osobą fizyczną zawierając z innym przedsiębiorcą umowę nie związaną bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, będzie miał również status konsumenta. W zależności zatem od tego, jaki jest charakter danej czynności prawnej ta sama osoba raz może posiadać status konsumenta innym razem już nie.

 

Adw. Karol Piotrowski