Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

To, że jesteśmy właścicielami gruntu nie oznacza wcale, że możemy w pełni swobodnie wykorzystywać go – w szczególności budować na nim – wedle własnego uznania. Gdyby tak było, z pewnością doszłoby do nieładu i bałaganu. Domy powstawałyby tuż obok fabryk, a pola uprawne znajdowałyby się pośrodku miast. Wysypiska śmieci sąsiadować mogłyby z parkami, a tereny sportu i rekreacji sąsiadowałyby z cmentarzami. Aby temu zapobiec konieczne jest zaprowadzenie ładu przestrzennego. Jednym z narzędzi służących temu celowi są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – co to?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to bardzo ważny akt prawa miejscowego, który określa między innymi, co może powstać na terenie objętym planem. To z niego wynika na przykład gdzie przewidziano tereny przeznaczone pod domy, gdzie pod usługi, a gdzie pod działalność produkcyjną. Innymi słowy, jak dany teren może być wykorzystywany. W konsekwencji również to, co może na nim powstać. Ma to ogromne znaczenie, bo np. kupując ziemię na której chcielibyśmy wybudować dom – jeżeli wcześniej nie sprawdzimy tego na planie, a okaże się, że teren ma inne przeznaczenie – nie będziemy mogli tego zrobić.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch części – tekstowej i graficznej. Cześć graficzna to mapa na której naniesione są wymagane przepisami ustawy i rozporządzenia elementy, takie jak na przykład granice planu, tereny o różnych przeznaczeniach lub różnych sposobach zagospodarowania czy linie zabudowy. Tereny o różnym przeznaczeniu oddzielane są na rysunku ciągłą linią i każdy z nich powinien posiadać symbol literowy. Co one oznaczają poszczególne litery?

Co oznaczają poszczególne oznaczenia literowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

MNTereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MWTereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

UTereny zabudowy usługowej

US – Tereny sportu i rekreacji

UC – Tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m

R – Tereny rolnicze

RU – Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich

RM – Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

P – Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

PG – Obszary i tereny górnicze

ZN – Tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody

ZL – Lasy

ZP – Tereny zieleni urządzonej, takie jak: parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje

ZD – Tereny ogrodów działkowych

ZC – Cmentarze

ZZ – Obszary zagrożone powodzią

WM – Tereny wód powierzchniowych morskich

WS – Tereny wód powierzchniowych śródlądowych (rzeki, jeziora, stawy, strumienie, kanały)

KD – Tereny dróg publicznych

KDW – Tereny dróg wewnętrznych

KW – Tereny komunikacji wodnej, szlaki wodne

E– Elektroenergetyka

G – Gazownictwo

W– Wodociągi

K – Kanalizacja

T – Telekomunikacja

O – Gospodarowanie odpadami

C – Ciepłownictwo

Po co oznaczenia literowe?

Litery te służą powiązaniu części graficznej planu z jego częścią tekstową. W części tekstowej bowiem, zapisane są szczegółowe wymagania, co do każdego z zaznaczonych na planie terenów. Ważne jest zatem aby zapoznać się z całym planem – zarówno jego częścią tekstową jak i graficzną, bo tworzą one uzupełniającą się całość.

Adw. Karol Piotrowski