Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Odpowiedzialność solidarna charakteryzuje się tym, że wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od dowolnego z dłużników solidarnych lub od wszystkich naraz, a spełnienie świadczenie przez jednego z nich zwalnia z odpowiedzialności pozostałych. Solidarność jednak, chociaż korzystna dla wierzyciela – może on dowolnie wybrać od kogo dochodzić chce swojego roszczenia – ma jedną, zasadniczą wadę. Może wynikać tylko z ustawy ( tj. ustawa przewiduje w danym przypadku odpowiedzialność solidarną), lub czynności prawnej ( strony umówiły się co do tego, że dłużnicy odpowiadają solidarnie).

Brak odpowiedzialności solidarnej – co zrobić ?

W życiu zdarzają się tymczasem sytuacje, gdy brak jest odpowiedzialności solidarnej – nie wynika ona bowiem ani z umowy, ani z ustawy – a widocznym jest, że za zasadne byłoby, aby odpowiadało kilka osób tak, jakby byli zobowiązani solidarnie. Przykład? Np. proces budowlany, gdzie wykonawca niewłaściwie wywiązuje się ze swojej umowy, a jednocześnie kierownik budowy nie dostrzega tych nieprawidłowości. Każdy ma swoją umowę, a pomimo to już na pierwszy rzut oka widać, że obydwaj razem powinni odpowiadać względem inwestora, który poniósł szkodę. Kogo pozwać?

Z pomocą przychodzi tu solidarność niewłaściwa i odpowiedzialność in solidum.

Odpowiedzialność niewłaściwa

Odpowiedzialność in solidum – inaczej solidarność niewłaściwa, zwana także solidarnością przypadkową, pozorną, nieprawidłową lub niepełną – występuje, gdy wierzyciel ma roszczenie o to samo świadczenie do dwóch lub więcej dłużników, a jednocześnie ani ustawa, ani czynność prawna nie zastrzega solidarności biernej. Zarazem jednak wspólny cel świadczeń dłużników przemawia za tym, aby zapłata przez jednego z nich zwalniała z długu także pozostałych – jak w przypadku zobowiązań solidarnych.

Innymi słowy, aby wystąpiła odpowiedzialność in solidum musi istnieć równoległa odpowiedzialność względem wierzyciela dwóch lub więcej dłużników, charakteryzująca się tym, że spełnienie świadczenia przez jednego uzasadnia, mimo braku ustawowego lub wynikającego z czynności prawnej zastrzeżenia solidarności biernej, zwolnienie z długu również pozostałych dłużników.

Odpowiedzialność in solidum zastosowanie może znaleźć oczywiście nie tylko w przypadku roszczeń wynikających z procesu budowlanego. Wiele sfer życia charakteryzuje się bowiem tego rodzaju układem podmiotów, który uzasadni ten właśnie rodzaj odpowiedzialności dłużników.

Adw. Karol Piotrowski