Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Kwestia doręczeń w toku każdego postępowania – czy to sądowego, czy administracyjnego – ma istotne znaczenie. Chociaż bowiem technicznie chodzi o to, aby przesyłka zawierająca określonego rodzaju pismo po prostu trafiła do jego adresata, to z momentem doręczenia rozpoczyna się bieg terminów do podejmowania przez strony postępowań określonych czynności np. złożenia skargi, apelacji czy odwołania.

Jakkolwiek zatem temat wydaje się mało zajmujący, w praktyce często zdarza się, że to właśnie z uwagi na niezrozumienie przez strony zasad, wedle których w toku postępowań dokonywane są doręczenia, strony stają przed koniecznością zmierzenia się z niekorzystnymi dla siebie rozstrzygnięciami, czy niekiedy wręcz oddają sprawę swoistym walkowerem, pozbawiając się możliwości przedstawienia swoich racji. Sytuacja taka ma zresztą miejsce najczęściej, jakkolwiek nie wyłącznie, w toku postępowań administracyjnych, gdzie strony nie korzystają z fachowych pełnomocników, niekiedy zaś ustanawiając swoimi pełnomocnika osoby nie będące profesjonalistami, np. członków swojej rodziny.

Warto zatem zwrócić uwagę, że pisma w postępowaniu administracyjnym, zwykle doręcza się pod wskazany przez samą stronę adres. Zasada ta ulega jednak modyfikacji gdy strona działa przez przedstawiciela ( art. 40 k.p.a.) wówczas pisma otrzymywać będzie przedstawiciel, nie zaś strona. Podobnie, jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Strona, przedmiotowego pisma ( np. decyzji administracyjnej) już zatem sama nie otrzyma. Jeżeli zaś nawet organ skieruje pismo do samej strony, doręczenie takie – w stosunku do tej strony – ma wymiar wyłącznie informacyjny. Czynność ta wywołuje jedynie ten skutek, że strona zostaje poinformowana o treści pisma (orzeczenia). Natomiast skutki prawne związane z doręczeniem rozpoczynają się dopiero z chwilą (datą) skutecznego doręczenia pisma (orzeczenia) ustanowionemu przez stronę pełnomocnikowi ( Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 kwietnia 2018 r.sygn. akt: I SA/Gl 1293/17)

Warto wiedzieć też, że jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może przy tym wskazać takiego pełnomocnika.

Co więcej, w sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism.

Specyficzna sytuacja związana jest też ze stroną, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Jeżeli nie ustanowiła ona pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Co niezwykle ważne, w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Oznacza to, że pisma wkładane są po prostu do akt sprawy, zaś skutki prawne są takie, jakby pismo zostało doręczone stronie. Rozpoczyna zatem swój bieg np. termin do wniesienia odwołania – jeżeli w ten sposób doręczono decyzje administracyjną.

Jak z powyższego wynika, warto korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Chociażby po to, aby przez nieznajomość prawa, nie pozbawić się możliwości przedstawienia swoich racji, o pozytywnym załatwieniu swojej sprawy, nawet już nie wspominając.

Adwokat Karol Piotrowski
Kancelaria Adwokacka Lublin – Adwokaci Piotrowscy