Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Jeżeli jesteś wierzycielem i wygrałeś proces cywilny, uzyskując oczekiwany wyrok zasadzający na twoją rzecz określone świadczenie – gratulacje! Niestety, to nie koniec działań, jakie musisz podjąć w celu uzyskania należnego Ci świadczenia. Pokonałeś bowiem znaczną, ale dopiero część drogi prowadzącej do odzyskania tego, co Ci się należy. Samo wydanie przez Sąd wyroku nie zawsze bowiem skłania dłużników do tego, aby zapłacić. Aby cokolwiek uzyskać konieczne jest zwykle wszczęcie postępowania egzekucyjnego, a pierwszym etapem prowadzącym do tego, jest uzyskanie klauzuli wykonalności.

Wyrok sądu, podobnie jak ugoda zawarta przed sądem, rzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu czy akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji,  stanowią tytuł egzekucyjny. Tylko jednak tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności stanowi podstawę wszczęcia egzekucji.

O nadanie klauzuli wykonalności posiadanemu przez nas tytułowi egzekucyjnemu wystąpić należy do sądu, przed którym sprawa się toczyła. Z zasady sądem nadającym klauzulę będzie sąd pierwszej instancji. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę wykonalności tylko do czasu, aż znajdują się w nim akta sprawy. Jeżeli natomiast naszym tytułem wykonawczym nie jest wyrok sądu, a np. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji, klauzulę wykonalności nada sąd ogólnej właściwości dłużnika.

Wnioski o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jego wpłynięcia. Otrzymany z sądu tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny opatrzony klauzula wykonalności jest dokumentem niezwykle cennym. Jeżeli utracimy go, kolejny wydany może być jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni się wzmiankę o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego.

Klauzule egzekucyjne różnią się w zależności od tego, przeciwko komu prowadzona ma być egzekucja. Czy dłużnikiem będą wspólnicy spółki cywilnej, czy też małżonkowie. Znaczenie ma, czy egzekucja z majątku wspólnego dotyczyła majątku powstałego w związku z prowadzeniem działalności zarobkowej małżonka, czy innego. Inaczej natomiast rzecz będzie się miała w przypadku egzekucji długów spadkowych. A to nie jedyne kwestie, jakie będą miały znaczenie przy nadawaniu klauzuli wykonalności i prowadzeniu, w dalszej perspektywie, egzekucji. Biorąc natomiast pod uwagę, że nadana naszemu tytułowi egzekucyjnemu klauzula wykonalności stanowi podstawę prowadzenia egzekucji, która doprowadzić ma do naszego zaspokojenie, warto – jeżeli nawet do tej pory nie korzystaliśmy z fachowej pomocy prawnej – już od najwcześniejszego etapu egzekucji powierzyć jej prowadzenie profesjonalnemu, uprawionemu do udzielania pomocy prawnej, pełnomocnikowi.

Adwokat Karol Piotrowski