Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Jak wiadomo, każdy pracownik przechodzić musi badania okresowe. Wiadomo też, że kierowcy zawodowi zobowiązani się do przechodzenia nieco innych, specjalistycznych badań lekarskich.

Co w takim razie z pracownikami, którzy nie są kierowcami zawodowymi, a w ramach swoich obowiązków pracowniczych zdarza się im prowadzić samochód służbowy lub prywatny w celach służbowych?

Kwestie badań lekarskich, jakie winni przejść kandydaci na kierowców oraz kierowcy samochodów o masie całkowitej do 3,5 t. normuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców ( Dz. U. 2017 poz. 250 t.j.)

Dla kontrastu wskazać natomiast należy, że problematyka dodatkowych badań, wymaganych wobec pracowników, kierowców zawodowych, pojazdów o masie powyżej 3,5 t. uregulowanie znalazła w przepisach Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze późn. zm.)

We wskazanej na początku sytuacji zastosowanie będzie zatem miało Rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców – wskazani na początku pracownicy się są bowiem kierowcami zawodowymi. Przepisy przedmiotowego aktu prawnego, jak również żadnego innego, w chwili obecnej, nie nakładają zaś na pracowników – nie będących kierowcami zawodowymi, korzystających w ramach swojej pracy z samochodów służbowych, lub prywatnych na cele służbowe – obowiązku legitymowania się jakiegokolwiek rodzaju badaniami dodatkowymi.

Wyjaśnić jednak należy, że do 2014 r. pracowników kierujących pojazdami samochodowymi w ramach wykonywanej przez nich pracy obowiązywał wymóg przejścia dodatkowych badań okulistycznych, wykonywanych z uwagi na prowadzenie pojazdów w celach służbowych. Obowiązek wykonania takich badań – widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia – wynikał bowiem z § 4 ust. 4 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami( Dz.U. 2004 Nr 2 poz.15 z późń. zm.), który wprost wskazywał, że badania tego rodzaju dotyczą osoby posiadającej prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E,T, kierującej pojazdem w ramach obowiązków służbowych. Wskazane Rozporządzenie utraciło jednak moc prawną z dniem 20 lipca 2014 r. i zostało zastąpione rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców z dnia 17 lipca 2014 r (Dz.U.2017.250 t.j.), obowiązującym do chwili obecnej.

Wprawdzie nowe rozporządzenie również przewiduje grupy zawodowe objęte obowiązkowymi badaniami widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia, nie wymienia już jednak wśród nich pracowników kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych.

Adwokat Karol Piotrowski