Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Firma ogłasza upadłość najczęściej ze względu na problemy finansowe. Ogłoszenie upadłości przez pracodawcę jest trudną sytuacją dla pracowników – tracą bowiem źródło dochodu. Tak naprawdę  często nie wiedzą oni, jak w takiej sytuacji wyglądać będzie rozliczenie firmy z nimi, czego mogą się spodziewać i jakie im przysługują prawa.

 

Wynagrodzenie dla pracowników

Ogłoszenie likwidacji nie sprawia, że z dnia na dzień następuje wygaśnięcie stosunku pracy. Pracodawca musi rozwiązać umowy z pracownikami za porozumieniem stron lub wręczając wypowiedzenia. Zarówno osoby zatrudnione na czas określony, jak i nieokreślony, są objęte ochroną. Okres wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia:

  • 2 tygodnie – zatrudnienie krótsze niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – zatrudnienie trwające co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące – zatrudnienie trwające minimum 3 lata.

W przypadku upadłości okres ten może zostać skrócony do 1 miesiąca, natomiast za pozostały okres pracodawca musi wypłacić pracownikom ekwiwalent w postaci wynagrodzenia, zgodnie z umową o pracę. Złożenie sprzeciwu nie zapewnia pracownikowi utrzymania zatrudnienia.

Osoby zatrudnione mają uprawnienia do zaległego urlopu wypoczynkowego, więc przysługuje im wypłata ekwiwalentu. Wszystkie niewypłacone należności zostaną natomiast uregulowane przez syndyka. Syndyk z urzędu uwzględnia zobowiązania wobec pracowników w wykazie wierzytelności upadłego przedsiębiorstwa. Co ważne, należności pracownicze są zaspokajane w pierwszej kolejności. Przewiduje to ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 85 z późn. zm.). Kancelaria Adwokacka Adwokaci Piotrowscy w Lublinie reprezentuje klientów w postępowaniach upadłościowych, warto więc w razie potrzeby skorzystać z oferowanych przez nią usług.

 

Upadłość firmy a prawa pracowników

Po uprawomocnieniu postanowienia o upadłości ograniczona zostaje ochrona pracowników. Tak też Kodeks pracy redukuje ochronę pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy. Przestają obowiązywać przepisy stanowiące o obowiązku pisemnego zawiadamiania związków zawodowych o wypowiedzeniach wobec pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. Uchylone zostają prawa pracowników, którzy są chronieni, jak np. kobiety w ciąży i pracownicy w okresie przedemerytalnym. Nie obowiązuje ochrona osób nieobecnych w firmie z powodu urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, zwolnienia lekarskiego oraz z innych przyczyn. Rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami określa art. 7a ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2002 r. nr 112, poz. 980 z późn. zm.).

 

Upadłość firm z oddziałami w Polsce

Prawo nie daje gwarancji wynagrodzenia osobom zatrudnionym w polskich oddziałach międzynarodowych firm, gdy te są likwidowane. Kiedy sąd zagraniczny wydaje postanowienie o upadłości firmy mającej oddziały lub przedstawicielstwo w Polsce, polski sąd ogłasza upadłość zakładu. Niestety, postanowienie wydane przez nasz sąd nie jest gwarancją zaspokojenia roszczeń pracowników w Polsce. Nie podlegają oni bowiem ochronie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Takie sytuacje mają miejsce w wielu firmach zagranicznych działających na terenie naszego kraju. Warto udać się do Kancelarii Adwokackiej Piotrowscy w Lublinie i zasięgnąć porady, co można w takiej sytuacji zrobić i jak odzyskać swoje pieniądze – w tym, jak dochodzić praw w sądzie.