Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Nic nie trwa wiecznie. Ta dawno odkryta prawda dotyczy też możliwości skutecznego dochodzenia przez wierzyciela swoich należności. Mowa tu o przedawnieniu.

Ustawodawca zdecydował bowiem, że prawo do skutecznego dochodzenia określonego rodzaju należności ograniczone jest czasem. Po jego upływie wierzyciel – czyli ten kto ma roszczenie , może żądać jego spełnienia ( np. zapłaty), jednak dłużnik ( ten kto ma spełnić roszczenie, czyli przykładowo właśnie zapłacić) nie musi go spełniać. Upływ terminu przedawnienia nie sprawia bowiem, że roszczenie znika. Ona nadal istnieje. Jednak ten kto ma prawo żądać jego spełnienia w razie odmowy spełnienia świadczenia przez dłużnika z uwaga na upływ czasu, nie ma możliwości skutecznego jego dochodzenia. Roszczenie takie nabiera charakteru tzw. roszczenia naturalnego.

Termin przedawnienia liczony jest zawsze od daty, w jakiej roszczenie stało się wymagalne. Oznacza to datę, w jakiej miało zostać spełnione. Przykładowo miała nastąpić zapłata, czy miał zostać wybudowany dom. W zależności od tego, z jakiej czynności prawnej roszczenie wynika, różne są terminy przedawnienia. Ustawy, w tym Kodeks cywilny, określają różne terminy przedawnienia w stosunku do różnych roszczeń. Są jednak ogólne terminy, które dotyczą tych sytuacji, gdy przepisy nie wskazują na żadne inne, odmienne od ogólnych, terminy przedawnienia.

W chwili obecnej, ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat. Dla świadczeń okresowych oraz tych związanych z działalnością gospodarczą to natomiast 3 lata. Jednak uwaga. Nie oznacza to, że jeżeli ktoś miał nam zapłacić w maju 2020 r., to roszczenie o zapłatę przedawni się w maju 2026 r. Koniec terminu przedawnienia przypada bowiem na ostatni dzień roku kalendarzowego. W naszym przykładzie ostatnim dniem terminu przedawnienia będzie zatem ostatni dzień grudnia 2026 r. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

W przypadku gdy ktoś żąda od nas spełnienia określonego świadczenia warto zatem przeanalizować, czy roszczenie przypadkiem nie jest przedawnione. Pomimo, że przedstawiony, najbardziej ogólny zarys problematyki przedawnienia, wydaje się prosty, w rzeczywistość jest to kwestia złożona. Różnie wyglądają bowiem, w zależności od charakteru zobowiązania, który trzeba określić tak terminy przedawnień, jak i kwestia określenia terminu, od jakiego rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia. Dodać należy, że bieg terminu przedawnienia może też zostać przerwany.

Niewątpliwie warto zatem w kwestii analizy każdej, indywidualnej sytuacji zwrócić się o pomoc do adwokata, który dokona analizy zasadności roszczenia między innymi pod kątem przedawnienia i wskaże ewentualne możliwości obrony.

                                                                                                                                            Adw. Karol Piotrowski