Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe – k.k.s.

Kodeks karny skarbowy (k.k.s.) reguluje kwestie odpowiedzialności za popełnienie przestępstw i wykroczeń skarbowych – zatem czynów uznanych za zabronione mocą przepisów kodeksu karnego skarbowe. Są to różnorakie czyny, o różnym ciężarze gatunkowym. Przy tym, w przypadku przestępstw i wykroczeń karnoskarbowych, łączy je jeden mianownik. Wymierzone są w interes fiskalny państwa. Zatem obowiązki podatkowe, zapłatę podatków i innego rodzaju danin publicznoprawnych. Oczywistym jest zatem, że ich popełnienie jest przez Państwo surowo karane.

Czynny żal przy przestępstwie i wykroczeniu skarbowym

Ustawodawca w przypadku czynów karno-skarbowych, w odróżnieniu od „zwykłych” przestępstw i wykroczeń, pozostawił jednak pewną furtkę wszystkim tym, którzy nawet dopuściwszy się już czynu zabronionego ( co zwykle wiąże się z nie zapłaceniem należnej państwu daniny) postanowili jednak swój błąd naprawić i zapłacić. W sytuacji takiej, konieczne jest jeszcze dodatkowo złożenie swoiste doniesienie na siebie samego – zatem zawiadomienie organu powołanego do ścigania przestępstw skarbowych lub wykroczeń o popełnieniu przez siebie czynu zabronionego i już, mocą obowiązujących przepisów, sprawca taki nie podlega karze za popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Mowa tutaj o instytucji czynnego żalu.

Komu czynny żal nie przysługuje?

Jednak nie absolutnie wszyscy i nie w każdej sytuacji mają możliwość skorzystania z czynnego żalu. Czynny żal będzie bowiem bezskuteczny, jeżeli zostanie wniesione w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego oraz po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowe. W szczególności zatem przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Czynny żal pozostaje również poza zasięgiem sprawcy, który kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego, wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego, zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował – chyba że czynny żal złożył ze wszystkimi członkami grupy lub związku, Z czynnego żalu nie może również skorzystać sprawca, który nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

  Adw. Karol Piotrowski