Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Tyle sam, krótki i zwięzły przepis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stanowiący podstawę prawną orzeczenia przez sąd rozwodu.

Jednak rozwód, który z prawnego punktu widzenia stanowi rozwiązanie umowy łączącej współmałżonków, to skomplikowany proces. Pociąga za sobą też liczne konsekwencje prawne, gospodarcze, życiowe, czy emocjonalne. Tym bardziej, jeżeli małżonkowie mają wspólne dzieci.

Sprawy rozwodowe nie należą tym samym do łatwych, czy tym bardziej przyjemnych – o ile takie, w ogóle istnieją. Wymagają ze strony adwokata zajmującego się rozwodem wiele taktu i wyczucia, ale i pewnego rodzaju zdecydowania i konsekwencji, która pozwoli na obronę interesów swojego klienta.

Rozwód w Lublinie , rozwód lublin

Czynnikiem, który decyduje o tym, który sąd będzie właściwy do orzeczenia rozwodu jest ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. W Lublinie i znacznej części województwa lubelskiego, sądem właściwym do orzeczenia rozwodu jest Sąd Okręgowy w Lublinie III Wydział Rodzinny. Rozwód lublin.

Sąd przeprowadzając z inicjatywy stron postępowanie dowodowe – słuchając świadków, przeprowadzając dowody z opinii biegłych, z dokumentów, bada czy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Czy zatem doszło do zerwania wszelkich więzi łączących dotychczas współmałżonków. Ponadto, czy nie ma już szans na powrót do małżeństwa. Jeżeli małżonkowie mają wspólne dzieci, bierze też pod uwagę, czy orzeczenie rozwodu nie jest sprzeczne z ich dobrem.

Wyrok rozwodowy

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o wielu kwestiach. Nie tylko może orzec rozwód, przesądzić o winie jednego z małżonków, wspólnej winie lub o braku winy. Orzeka też o władzy nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, kontaktach rodziców z dzieckiem, alimentach. Przy tym nie tylko na rzecz dzieci. W przypadku takiego żądania również na rzecz drugiego małżonka. A nawet może orzec, o sposobie zajmowania przez małżonków wspólnego mieszkania.

Podział majątku wspólnego

Co do zasady sąd w toku rozwodu nie dokonuje natomiast podziału majątku wspólnego małżonków – chyba, że małżonkowie są w pełni zgodni co do sposobu podziału. W razie jakiegokolwiek sporu, co do sposobu podziału, wartości poszczególnych składników, czy składu majątku wspólnego, podział majątku wspólnego dokonać należy w odrębnym postępowaniu sądowym.

Adwokat rozwodowy lublin

Bywa, że adwokat specjalizujący się w rozwodach nazywani są przez klientów – zresztą nieprawidłowo – adwokatem rozwodowym. Nazwa taka oczywiście nie jest prawidłowa. Nie ma bowiem takiego pojęcia, jak adwokat rozwodowy. W tej potocznej nazwie, kryje się jednak pewna głęboka racja. Jak już wspominałem, sprawy rozwodowe, jak jak zresztą wszystkie sprawy rodzinne, posiadają tak głęboką, specyficzną i delikatną materię, że tego rodzaju podkreślenie specjalizacji adwokata przez jego klientów, jak nazwanie go adwokatem rozwodowym, na pewno nie powinno nikogo urazić. Przeciwnie. Wydaje się być wyrazem docenienia jego specjalizacji.

                                                                                                                                                Adw. Karol Piotrowski