Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Czy małżeństwo może zostać unieważnione? Oczywiście tak. Chociaż może się to niektórym wydawać dziwne, w rozumieniu prawa rodzinnego zawarcie małżeństwa jest bowiem niczym innym, jak zawarciem pewnego rodzaju umowy – kontraktu. Do zawarcia umowy wymagane jest zaś złożenie przez strony oświadczenia woli o jej zawarciu. W przypadku małżeństwa będzie to oczywiście oświadczenie małżonków o wstąpieniu w związek małżeński.

Skoro jednak tak, to tak samo jak w przypadku każdej innej umowy, w grę może wchodzić określonego rodzaju wada tego oświadczenia. Wada oświadczenia woli pociąga natomiast za sobą możliwość unieważnienia zawartej umowy.

Powody unieważnienia małżeństwa

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje na wady oświadczenia woli, które prowadzić mogą do unieważnienia małżeństwa. Przede wszystkim sytuacja taka może mieć miejsce, gdy oświadczenie woli złożone zostało przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli.

Kolejną wadą oświadczenia woli prowadzącą do unieważnienia małżeństwa jest działanie małżonka pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony.

Wreszcie, działanie pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, stanowić może przesłankę do unieważnienia małżeństwa, pod warunkiem, że z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.

Ograniczenia w możliwości unieważnienia małżeństwa

Co ważne, unieważnienia małżeństwa może domagać się tylko małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą. Ponadto, nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą – a w każdym wypadku po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa.

Rozwód a unieważnienie małżeństwa

Podkreślić należy, że unieważnienie małżeństwa jest czymś zupełnie innym, niż rozwiązanie go przez rozwód. W przypadku małżeństwa rozwiązywanego przez rozwód mamy bowiem do czynienia z prawidłowo zawartym związkiem małżeńskim zawartym poprzez złożenie oświadczeń małżonków niedotkniętych żadnymi wadami. Unieważnione może natomiast zostać małżeństwo, które jak wskazano, zostało zawarte w oparciu o wadliwe oświadczenia woli. Są to zatem dwie, zupełnie inne sytuacje. Każda z nich wymaga jednak interwencji sądu, przed którym warto być reprezentowanym przez fachowego pełnomocnika.

Adw. Karol Piotrowski