Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Nie każdy wyrok skazujący, w którym sąd wymierza karę pozbawienia wolności, musi skończyć się pobytem w więzieniu. Sąd może bowiem wymierzenie kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesić. Mówimy wtedy o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności – czyli tzw. zawiasach.

Co ma znaczenie przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary?

Przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności sąd bierze pod uwagę wiele okoliczności. Między innymi to, czy sprawca w czasie czynu nie był skazany na karę pozbawienia wolności oraz, czy wymierzenie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania będzie wystarczające dla osiągnięcia celów kary. Przy tym przeszkoda formalna w postaci skazania na karę pozbawienia wolności obejmuje zarówno skazanie na karę bezwzględną, jak i z dobrodziejstwem warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Jedną z ważniejszych okoliczności jest również postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Wszystko to podlega wnikliwej ocenie, warto zatem skorzystać z pomocy obrońcy, który może skutecznie pomóc w wykazaniu tych okoliczności.

By zatem możliwe było warunkowe zawieszenie wykonania kary, sąd musi nabrać przekonania, że sprawca nie powróci do przestępstwa i wykonanie wymierzonej kary nie będzie konieczne dla wdrożenia go do przestrzeganego porządku prawnego. Tego rodzaju przekonanie bazować zaś musi na ocenie postawy sprawcy, jego właściwości i warunków osobistych, dotychczasowego sposobu życia oraz zachowania się po popełnieniu przestępstwa. (Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2018 r. sygn. akt: II AKa 101/18).

Nie każda kara może zostać warunkowo zawieszona

Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności możliwe jest jednak tylko w przypadku wymierzenia kary pozbawienia wolności w wymiarze do 1 roku. Każdy wymiar kary powyżej roku, uniemożliwia zastosowanie warunkowego zawieszenia jej wykonania. Również w razie popełnienia czynu o charakterze chuligańskim, wymierzenie kary pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem, co do zasady, nie jest możliwe.

Adw. Karol Piotrowski