Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Mowa tutaj o zapisie testamentowym – zwykłym.

Przedmiot zapisu testamentowego

Przedmiotem zapisu zwykłego może być każde świadczenie majątkowe, które może być przedmiotem zobowiązania. Kodeks cywilny nie wprowadza w tym zakresie szczególnych ograniczeń. Istnieje zatem duża swoboda spadkodawcy nie tylko w określaniu przedmiotu zapisu zwykłego, ale także w regulowaniu stosunków między stronami kreowanego zobowiązania, czyli wszystkich jego elementów łącznie ze sposobem, miejscem, terminem wykonania oraz skutkami jego niewykonania lub nienależytego wykonania. Podstawowe znaczenie przy ustanowieniu zapisu ma tym samym wola testatora. Strony, wykonując zapis, powinny się jej podporządkować. Nie mogą one stosunku tego modyfikować zgodnie ze swoją wolą, jeżeli spadkodawca możliwość taką wyraźnie w testamencie wyłączy.

Wykładnia zapisu testamentowego

Tym samym istotne znaczenie ma wykładnia testamentu. W tym zakresie zaś rozstrzygające znaczenie ma wola spadkodawcy i obowiązek zapewnienia jej realizacji zgodnie z zamierzeniami testatora. Wykładnia (tłumaczenie i interpretacja) oświadczenia woli podlega na ustaleniu jego znaczenia, czyli sensu. Czynności te polegają na ustaleniu właściwej treści jaką spadkodawca zawarł w ujawnionym  w testamencie oświadczeniu woli. Postanowienia testamentu należy zatem tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Dążyć też należy raczej do ustalenia woli spadkodawcy , niż tylko literalnego brzmienia zapisu. Co jednak ważne, w przypadku zapisu nie jest możliwe w drodze wykładni testamentu uznanie, że przedmiotem zapisu są inne prawa majątkowe niż wprost w treści testamentu ujęte.

Adw. Karol Piotrowski