Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Tyle sam, krótki i zwięzły przepis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stanowiący podstawę prawną orzeczenia przez sąd rozwodu.

Jednak rozwód, który z prawnego punktu widzenia stanowi rozwiązanie umowy łączącej współmałżonków, to skomplikowany proces. Pociąga za sobą też liczne konsekwencje prawne, gospodarcze, życiowe, czy emocjonalne. Tym bardziej, jeżeli małżonkowie mają wspólne dzieci.

Sprawy rozwodowe nie należą tym samym do łatwych, czy tym bardziej przyjemnych – o ile takie, w ogóle istnieją. Wymagają ze strony adwokata zajmującego się rozwodem wiele taktu i wyczucia, ale i pewnego rodzaju zdecydowania i konsekwencji, która pozwoli na obronę interesów swojego klienta.

Rozwód w Lublinie , rozwód lublin

Czynnikiem, który decyduje o tym, który sąd będzie właściwy do orzeczenia rozwodu jest ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. W Lublinie i znacznej części województwa lubelskiego, sądem właściwym do orzeczenia rozwodu jest Sąd Okręgowy w Lublinie III Wydział Rodzinny. Rozwód lublin.

Sąd przeprowadzając z inicjatywy stron postępowanie dowodowe – słuchając świadków, przeprowadzając dowody z opinii biegłych, z dokumentów, bada czy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Czy zatem doszło do zerwania wszelkich więzi łączących dotychczas współmałżonków. Ponadto, czy nie ma już szans na powrót do małżeństwa. Jeżeli małżonkowie mają wspólne dzieci, bierze też pod uwagę, czy orzeczenie rozwodu nie jest sprzeczne z ich dobrem.

Wyrok rozwodowy

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o wielu kwestiach. Nie tylko może orzec rozwód, przesądzić o winie jednego z małżonków, wspólnej winie lub o braku winy. Orzeka też o władzy nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, kontaktach rodziców z dzieckiem, alimentach. Przy tym nie tylko na rzecz dzieci. W przypadku takiego żądania również na rzecz drugiego małżonka. A nawet może orzec, o sposobie zajmowania przez małżonków wspólnego mieszkania.

Podział majątku wspólnego

Co do zasady sąd w toku rozwodu nie dokonuje natomiast podziału majątku wspólnego małżonków – chyba, że małżonkowie są w pełni zgodni co do sposobu podziału. W razie jakiegokolwiek sporu, co do sposobu podziału, wartości poszczególnych składników, czy składu majątku wspólnego, podział majątku wspólnego dokonać należy w odrębnym postępowaniu sądowym.

Adwokat rozwodowy lublin

Bywa, że adwokat specjalizujący się w rozwodach nazywani są przez klientów – zresztą nieprawidłowo – adwokatem rozwodowym. Nazwa taka oczywiście nie jest prawidłowa. Nie ma bowiem takiego pojęcia, jak adwokat rozwodowy. W tej potocznej nazwie, kryje się jednak pewna głęboka racja. Jak już wspominałem, sprawy rozwodowe, jak jak zresztą wszystkie sprawy rodzinne, posiadają tak głęboką, specyficzną i delikatną materię, że tego rodzaju podkreślenie specjalizacji adwokata przez jego klientów, jak nazwanie go adwokatem rozwodowym, na pewno nie powinno nikogo urazić. Przeciwnie. Wydaje się być wyrazem docenienia jego specjalizacji.

                                                                                                                                                Adw. Karol Piotrowski

Czy małżeństwo może zostać unieważnione? Oczywiście tak. Chociaż może się to niektórym wydawać dziwne, w rozumieniu prawa rodzinnego zawarcie małżeństwa jest bowiem niczym innym, jak zawarciem pewnego rodzaju umowy – kontraktu. Do zawarcia umowy wymagane jest zaś złożenie przez strony oświadczenia woli o jej zawarciu. W przypadku małżeństwa będzie to oczywiście oświadczenie małżonków o wstąpieniu w związek małżeński.

Skoro jednak tak, to tak samo jak w przypadku każdej innej umowy, w grę może wchodzić określonego rodzaju wada tego oświadczenia. Wada oświadczenia woli pociąga natomiast za sobą możliwość unieważnienia zawartej umowy.

Powody unieważnienia małżeństwa

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje na wady oświadczenia woli, które prowadzić mogą do unieważnienia małżeństwa. Przede wszystkim sytuacja taka może mieć miejsce, gdy oświadczenie woli złożone zostało przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli.

Kolejną wadą oświadczenia woli prowadzącą do unieważnienia małżeństwa jest działanie małżonka pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony.

Wreszcie, działanie pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, stanowić może przesłankę do unieważnienia małżeństwa, pod warunkiem, że z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.

Ograniczenia w możliwości unieważnienia małżeństwa

Co ważne, unieważnienia małżeństwa może domagać się tylko małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą. Ponadto, nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą – a w każdym wypadku po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa.

Rozwód a unieważnienie małżeństwa

Podkreślić należy, że unieważnienie małżeństwa jest czymś zupełnie innym, niż rozwiązanie go przez rozwód. W przypadku małżeństwa rozwiązywanego przez rozwód mamy bowiem do czynienia z prawidłowo zawartym związkiem małżeńskim zawartym poprzez złożenie oświadczeń małżonków niedotkniętych żadnymi wadami. Unieważnione może natomiast zostać małżeństwo, które jak wskazano, zostało zawarte w oparciu o wadliwe oświadczenia woli. Są to zatem dwie, zupełnie inne sytuacje. Każda z nich wymaga jednak interwencji sądu, przed którym warto być reprezentowanym przez fachowego pełnomocnika.

Adw. Karol Piotrowski