Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Czy prawomocny wyrok karny może być jeszcze w jakiś sposób zmieniony? Wydawałoby się, że nie, a jednak… W pewnym zakresie jest to możliwe. Nie chodzi przy tym tutaj o zmianę wyroku, jaka może wynikać z tego, że od wyroku złożono jeszcze kasację do Sądu Najwyższego. Ta bowiem, przysługuje nie od każdego wyroku skazującego. Tu zaś mowa o każdym wyroku, zatem również takim, od którego nie przysługuje nadzwyczajny środek zaskarżenia, jakim jest kasacja.

Mowa o uzupełnieniu wyroku, które możliwe jest wówczas, gdy wyrok nie zawiera rozstrzygnięcia co do przepadku, zaliczenia okresu rzeczywistego pozbawienia wolności, okresu zatrzymania prawa jazdy lub innego odpowiedniego dokumentu lub okresu stosowania środków zapobiegawczych, nałożenia obowiązku zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu albo dowodów rzeczowych. W praktyce może się bowiem zdarzyć tak, że Sąd zapomnie o wydaniu rozstrzygnięcie w tym zakresie.

Ta sama zasada dotyczy przypadku nieco częstszego. To jest takiego, jeżeli Sąd nieprawidłowo zaliczył w wyroku okres rzeczywistego pozbawienia wolności, okres zatrzymania prawa jazdy lub innego odpowiedniego dokumentu lub okres stosowania środków zapobiegawczych.

Uzupełnienie następuje w takiej sytuacji postanowieniem, które – w razie potrzeby – może zostać zaskarżone. Samo zaś postępowanie dotyczące uzupełnienia wyroku może zostać wszczęte z urzędu ( jeżeli Sąd dopatrzy się braku orzeczenia), ale też częściej na wniosek skazanego lub jego obrońcy.

Warto tu przy tym skorzystać z pomocy obrońcy, który nie tylko zweryfikuje prawidłowość dokonanych zaliczeń ale i będzie reprezentował interesy skazanego przed Sądem.

Adw. Karol Piotrowski

Nie każdy wyrok skazujący, w którym sąd wymierza karę pozbawienia wolności, musi skończyć się pobytem w więzieniu. Sąd może bowiem wymierzenie kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesić. Mówimy wtedy o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności – czyli tzw. zawiasach.

Co ma znaczenie przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary?

Przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności sąd bierze pod uwagę wiele okoliczności. Między innymi to, czy sprawca w czasie czynu nie był skazany na karę pozbawienia wolności oraz, czy wymierzenie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania będzie wystarczające dla osiągnięcia celów kary. Przy tym przeszkoda formalna w postaci skazania na karę pozbawienia wolności obejmuje zarówno skazanie na karę bezwzględną, jak i z dobrodziejstwem warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Jedną z ważniejszych okoliczności jest również postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Wszystko to podlega wnikliwej ocenie, warto zatem skorzystać z pomocy obrońcy, który może skutecznie pomóc w wykazaniu tych okoliczności.

By zatem możliwe było warunkowe zawieszenie wykonania kary, sąd musi nabrać przekonania, że sprawca nie powróci do przestępstwa i wykonanie wymierzonej kary nie będzie konieczne dla wdrożenia go do przestrzeganego porządku prawnego. Tego rodzaju przekonanie bazować zaś musi na ocenie postawy sprawcy, jego właściwości i warunków osobistych, dotychczasowego sposobu życia oraz zachowania się po popełnieniu przestępstwa. (Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2018 r. sygn. akt: II AKa 101/18).

Nie każda kara może zostać warunkowo zawieszona

Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności możliwe jest jednak tylko w przypadku wymierzenia kary pozbawienia wolności w wymiarze do 1 roku. Każdy wymiar kary powyżej roku, uniemożliwia zastosowanie warunkowego zawieszenia jej wykonania. Również w razie popełnienia czynu o charakterze chuligańskim, wymierzenie kary pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem, co do zasady, nie jest możliwe.

Adw. Karol Piotrowski