Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Mogłoby się wydawać, że obowiązek alimentacyjny na rzecz dziecka ustaje w dniu jego 18. urodzin.

Tymczasem w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie został wyznaczony konkretny czas trwania tego obowiązku. Wynika to z treści art. 133 § 1, który brzmi:

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zatem zgodnie z prawem rodzinnym obowiązek ten nie wygasa wcale z chwilą ukończenia konkretnego wieku przez dziecko ani też w momencie zaprzestania przez nie edukacji.

Sąd może zadecydować o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego

Sąd podejmuje decyzję o wysokości obowiązku alimentacyjnym w razie sporu, co to niego, kierując się uzasadnionymi potrzebami życiowymi uprawnionego i adekwatnie do sytuacji majątkowej zobowiązanego. I to właśnie sąd może podjąć decyzję o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego. W praktyce oznacza to, że gdy dziecko będzie w stanie samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby życiowe, rodzic może przestać płacić alimenty – jeśli taka będzie decyzja sądu.

Jeśli rodzic, który zobligowany jest do płacenia alimentów, nie będzie w stanie dostarczyć środków utrzymania, np. straci pracę lub w wyniku wypadku stanie się niezdolny do wykonywania pracy, sąd może orzec o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego.

Definitywne wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego następuje również w przypadku śmierci jednej ze stron – dziecka lub rodzica.

Jak zakończyć płacenie alimentów?

Rodzic nie może samodzielnie podjąć decyzji o zaprzestaniu płacenia alimentów, jeżeli zostały one ustalone przez sąd, nawet gdy dziecko jest już dorosłe. Jeśli istnieją przesłanki wskazujące na wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, należy skierować sprawę do sądu. Dopiero po zbadaniu sprawy może zostać podjęta przez sąd ostateczna decyzja.

Jednocześnie – jak już zostało wspomniane – obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie mija wraz z ukończeniem przez nie określonego wieku. Obowiązek alimentacyjny może dotyczyć nawet dzieci, które ukończyły 30. rok życia lub więcej, ale w takich przypadkach znaczenie mają konkretne przesłanki, np. niepełnosprawność.