Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Niezależnie od przysługującej rodzicom władzy rodzicielskiej, rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Kontakty z dzieckiem

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem, odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których kontakt ten powinien – z uwagi na dobro dziecka – zostać ograniczony, a nawet zakazany. Decyzje w tym zakresie podjąć może jedynie Sąd.

Jak sąd może ograniczyć kontakty z dzieckiem ?

Sąd opiekuńczy, który decyduje w tego rodzaju sprawach,  może w szczególności:

1)            zakazać spotykania się z dzieckiem;

2)            zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

3)            zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna,  kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;

4)            ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;

5)            zakazać porozumiewania się na odległość.

Katalog ograniczeń nie jest przy tym zamknięty, zatem sąd może dostosować ograniczenie  do potrzeb wynikających z konkretnej sytuacji.

Czy sąd może zakazać kontaktu z dzieckiem ?

Wyjątkowym przypadkiem jest zakazanie kontaktów rodzica z dzieckiem. Chodzi tu bowiem tylko o takie przypadki, gdy utrzymywanie tych kontaktów poważnie zagraża dobru dziecka, a nie jest wystarczające samo ich ograniczenie. Są to sytuacje nadzwyczajne. Powszechnie przyjmuje się bowiem, że kontakt ten jest potrzebny. Rzeczywiście jednak, w praktyce zdarzają się sytuacje, w których dobro dziecka w zdecydowany sposób przeciwstawia się możliwości kontaktów z rodzicem.

Raz wydane rozstrzygnięcie Sądu w zakresie kontaktów, może być jednak w każdym czasie zmienione , jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Sprawa o kontakty

Każda ze spraw o kontakty rozstrzygana jest przez sąd rodzinny w toku procesu – wymaga dowodzenia swoich racji, wykazania interesu dziecka, a niekiedy też obrony. Warto więc powierzyć jej prowadzenie profesjonaliście – adwokatowi, który należycie zabezpieczy interesy reprezentowanej przez siebie strony.

Adw. Karol Piotrowski