Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Bywają sytuacje, w których z określonych powodów nie chcemy przyjąć spadku. Przy czym zazwyczaj, powodem tego rodzaju decyzji jest znaczne zadłużenie masy spadkowej.

Jaki jest termin na odrzucenie spadku?

W sytuacji takiej spadkobierca może w przeciągu 6 miesięcy od daty, w której dowiedział się o tytule swojego powołania, złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Skutek jego złożenia we właściwym trybie jest taki, że przy określeniu kręgu spadkobierców osobę, która spadek odrzuciła, traktuje się tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku. Oznacza to, że dziedziczenie przechodzi na jej spadkobierców (np. w miejsce rodziców, dziedziczą ich dzieci). Niejednokrotnie w takich sytuacjach, kolejnymi spadkobiercami są jednak małoletni. Czy oni również mogą złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku?

Czy jest możliwe odrzucenie spadku przez małoletniego?

Z uwagi na brak zdolności do czynności prawnych osoby małoletniej złożenie skutecznego oświadczenia o odrzuceniu spadku bezpośrednio przez tę osobę jest niemożliwe. Jednak w imieniu małoletnich zwykle działają opiekunowie prawni – rodzice, którzy w imieniu swoich dzieci składają tego rodzaju oświadczenie. Nie mniej, aby było ono ważne, w pierwszej kolejności konieczne pozostaje zwrócenie się do sądu, o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, w postaci złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Wynika to z tego, że zgodnie z art. 101 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Swoją drogą, zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku. Co natomiast w omawianej sytuacji ważne, rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Konsekwencją tego rodzaju ograniczenia jest natomiast właśnie to, że złożenie w imieniu dzieci oświadczenia o odrzuceniu spadku, jako czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, wymaga uzyskania zgody sądu.

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Występując o zgodę, ważne jest aby złożyć stosowny wniosek przed upływem 6 miesięcy od dnia, w którym rodzice dowiedzieli się o tytule do spadkobrania dzieci. Zwykle termin ten będzie mijał wraz z upływem 6 miesięcy od daty odrzucenia spadku przez samych rodziców. Po złożeniu wniosku upływ wskazanego terminu zainteresowanym już nie grozi, bowiem po złożeniu wniosku do sądu opiekuńczego, termin do odrzucenia spadku ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym. W sytuacji tej pozostaje już tylko przekonanie Sądu, że odrzucenie spadku pozostaje w interesie dziecka – co warto powierzyć prawnikowi.

Adw. Karol Piotrowski