Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Orzeczenie przez Sąd rozwodu zmienia bardzo wiele w życiu i sytuacji prawnej każdego z rozwiedzionych małżonków. Pomimo tego, że wyrok zapada, pozostają jednak pewne widoczne, zewnętrze oznaki świadczące o istnieniu rozwiązanego małżeństwa. Jedną z nich jest nazwisko.

Co do zasady, pomimo orzeczenia rozwodu, nazwiska rozwiedzionych małżonków nie ulegają bowiem zmianie.  Pomimo to, istnieje możliwość powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed rozwodem.

W tym celu  małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Pamiętać jednak należy, że jest jeden warunek. Oświadczenie takie musi być złożone w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

Oświadczenie w tym przedmiocie można przy tym złożyć wyłącznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Żaden inny organ nie jest uprawniony do przyjęcia oświadczenia. Sąd nie może również zamieścić takiego orzeczenia w samym wyroku rozwodowym.

Ciekawostką pozostaje natomiast , o czym kiedyś już pisałem przy okazji nazwisk małżonków,  że były małżonek nie może domagać się zakazania używania wspólnego nazwiska małżonkowi rozwiedzionemu.

Jak się okazuje ktoś, kiedyś podjął już prawne próby uniemożliwienia dotychczasowemu współmałżonkowi korzystania ze wspólnego nazwiska po rozwodzie. Próba okazała się jednak nieudana,  a sprawa oparła się aż o Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 2 lutego 1978 r. sygn. akt: IV CZ 11/78 wskazał bowiem, że: „Były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że kodeks rodzinny i opiekuńczy takiej możliwości nie przewiduje.”

 

Adw. Karol Piotrowski