Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Wiele osób posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, a bez samochodu życie wielu z nas byłoby znacznie trudniejsze. Prawo jazdy stało się tym samym, z biegiem lat i postępującym rozwojem cywilizacyjnym – czy tego chcemy, czy też nie – jednym z najcenniejszych dokumentów w naszym portfelu.

Jego utrata – czyli cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami – stanowi tym samym jedną z najbardziej dotkliwych sankcji. Warto zatem pamiętać, w jakich sytuacjach organ uprawniony do nadzoru nad kierowcami, jakim jest starosta, uprawniony będzie do cofnięcia posiadanych przez nas uprawnień. Oddzielną kwestią – która wymaga osobnego omówienia, jest natomiast problematyka utraty uprawnień do kierowania pojazdami, wynikająca z przepisów karnych, zatem orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów. O tym będzie jednak mowa przy innej okazji. Warto jedynie wspomnieć, że orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów przez sąd karnych, stanowi jedną z przyczyn, dla których starosta, cofnie nam uprawnienia do kierowania pojazdami.

Pozostałe przypadki, to stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem lub stwierdzenie na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Przyczyną cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami będzie też utrata kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o kierujących pojazdami, zatem egzaminu przeprowadzanego w razie pojawienia się zastrzeżeń, co do kwalifikacji kierującego pojazdami. Ten sam skutek przyniesie nie zgłoszenia się na taki egzamin. Ponadto cofnięcie uprawnień uzasadnione będzie w przypadku ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji albo przypadek kierowania pojazdem silnikowym pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy.

Warto pamiętać, że jeszcze do czerwca 2018 r. przypadki, w których starosta wydawał decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami określone były podobnie, jednak nieco szerzej ,w ustawie prawo o ruchu drogowym. Obecnie całościowo kwestię tą regulują przepisu ustawy o kierujących pojazdami.

Co ważne, wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień poprzedzone jest przeprowadzeniem postępowania administracyjnego, w toku którego organ ustala wystąpienie okoliczności, uzasadniających cofniecie uprawnień. W postępowaniu tym stronie przysługuje cała paleta uprawnień strony postępowania administracyjnego, z prawem do ustanowienia fachowego pełnomocnika włącznie. Skuteczne dowodzenie swoich racji może zaś prowadzić do umorzenia wszczętego postępowania, a tym samy zachowania posiadanych uprawnień. Chociaż bowiem przypadki, w których organ uprawniony jest do cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami wydają się jasne, w zderzeniu z codziennym życiem i sytuacjami występującymi w rzeczywistości nieraz, z przyczyn formalnych, okazują się nie tak oczywiste, jak życzyłby sobie tego organ prowadzący postępowanie.

Adwokat Karol Piotrowski
Kancelaria Adwokacka Lublin – Adwokaci Piotrowscy