Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Organy administracji prowadzące postępowanie w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, na załatwienie sprawy administracyjnej mają określony czas.

Terminy postępowania administracyjnego

Jak stanowi Kodeks, organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być jednak załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

W innym przypadku zatem jeżeli sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Oczywiście, zdarzają się sprawy, wymagające dużo dłuższego procedowania, wówczas organ może przedłużyć czas załatwienia sprawy, jednak każdorazowo musi poinformować strony o przedłużeniu, podać jego przyczyny i przewidywany czas załatwienia sprawy.

Jeżeli jednak w naszej ocenie, organ zbyt długo prowadzi postępowanie, co nie jest uzasadnione okolicznościami sprawy, przysługuje nam środek ochrony prawnej, jakim jest tzw. ponaglenie.

Ponaglenie na bezczynność organu a ponaglenie na przewlekłość postępowania administracyjnego

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia tylko w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli nie załatwiono sprawy w wyżej wskazanych terminach – z uwzględnieniem faktu, że przepisy szczególne mogą określać inne terminy załatwienia sprawy administracyjnej, niż te podstawowe. W sytuacji takiej wywieść można zarzut bezczynności. Po drugie zaś, jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Wówczas nasz zarzut dotyczyć będzie przewlekłość.

Organ właściwy do rozpatrzenia naszego ponaglenia ma siedem dni od jego otrzymania na wydanie postanowienia, w którym wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto, w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości obowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone. Nadto zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Warto nadmienić przy tym, że zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, pracownik organu administracji publicznej podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej, niż było to niezbędne do załatwienia sprawy.

Adwokat Karol Piotrowski
Kancelaria Adwokacka Lublin Adwokaci Piotrowscy