Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Oświadczenie woli to nic innego, jak wyraz woli, objawiający się każdym zachowanie osoby składającej owe oświadczenie, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie woli w postaci elektronicznej.

Innymi słowy, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, (oświadczenie woli).

Czy jednak raz złożone oświadczenie woli można odwołać? Okazuje się, że nie zawsze i nie w każdym przypadku. Wszystko to, z uwagi na wskazywany przez przepisy Kodeksu cywilnego czas, w którym uznaje się, że oświadczenie woli złożone drugiej osobie do niej dociera. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, zgodnie z przepisem art. 61 § 1 k.c. jest bowiem złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Dodać należy, że oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

Dotarcie oświadczenia woli do adresata wywołuje określonego rodzaju, zamierzone przez osobę składającą oświadczeniem, skutki prawne. Jego cofnięcie możliwe zatem będzie tylko przed momentem, w którym dotrze ono do adresata, bądź też w razie równoczesnego dotarcia odwołania wraz z oświadczeniem. Artykuł 61 § 1 zdanie drugie k.c. ogranicza bowiem okres, w jakim możliwe jest odwołanie oświadczenia woli, mając na względzie interesy adresata oświadczenia (zob. np. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2014 r., sygn. akt: I ACa 317/14). Co natomiast warte podkreślenia, nie ma znaczenia, w jakiej formie cofnięcie odwołania nastąpi. W szczególności, czy będzie ono miało taką samą formę, jak oświadczenie odwoływane.

Powyższe zasady dotyczą możliwości odwołania oświadczenia woli niezależnie od woli strony, której oświadczenie jest składane. Analiza normy prawnej zawartej w art. 61 k.c. pozwala bowiem na wyodrębnienie jeszcze jednej sytuacji. Mianowicie takiej, gdy odwołanie złożonego jednostronnie oświadczenia woli miałoby zostać dokonane za zgodą strony, do której dotarło. W takiej bowiem sytuacji, biorąc pod uwagę, że nie ma potrzeby ochrony interesu adresata oświadczenia woli, przyjmuje się, że odwołanie możliwe jest również po dacie, w jakiej dotarło do adresata.

Jak syntetycznie ujął powyższą zasadę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 22 listopada 2017 r. sygn. akt: II SA/Lu 718/17, „Odwołanie oświadczenia woli jest skuteczne jedynie wówczas, gdy doszło do adresata jednocześnie z tym oświadczeniem. Oświadczenie woli złożone drugiej stronie wiąże osobę, która oświadczenie złożyła. Może być ono skutecznie odwołane równocześnie z jego złożeniem, a po tym jak doszło do wiadomości adresata, tylko za jego zgodą”.

Kancelaria Adwokacka Lublin