Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Udzielenie poręczenia wekslowego (awal) – o czym w pewnym zakresie była już swego czasu mowa na naszym blogu – niesie za sobą kilka, dość nieprzyjemnych dla poręczyciela konsekwencji. Przede wszystkim bowiem poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo, jak ten, za kogo poręczył. Ponadto odpowiedzialność poręczyciela wekslowego wobec wierzyciela jest solidarna wraz z innymi dłużnikami zobowiązania wekslowego.

Co więcej, zobowiązanie poręczyciela wekslowego ma charakter abstrakcyjny, a zatem niezależny od umowy łączącej go z osobą, za którą poręcza i od stosunku prawnego łączącego go z uprawnionym na podstawie weksla. Poręczenie wekslowe może być przy tym udzielone, chociaż pomiędzy poręczycielem a wierzycielem wekslowym nie zachodzi żaden stosunek z zakresu prawa cywilnego.

Byt prawny poręczenia wekslowego nie zależy zatem w gruncie rzeczy od istnienia wierzytelności, lecz od istnienia samego podpisu na wekslu. Jak to się określa w literaturze przedmiotu i w orzecznictwie odpowiedzialność poręczyciela wekslowego jest zatem samodzielna materialnie, niesubsydiarna, solidarna i w ograniczonym jedynie stopniu uzależniona od zobowiązania głównego (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 grudnia 2015 r. I ACa 845/15).

Co to oznacza w praktyce? Poręczyciel wekslowy, zwany w ustawie awalistą, ponosi odpowiedzialność za zobowiązanie, które poręczył niezależnie nawet od ważności tego zobowiązania – z wyłączeniem wszak sytuacji, gdy zobowiązanie ma tzw. wadę formalną. Powyższe wynika między innymi z gwarancyjnego charakter poręczenia wekslowego, jako formy wykonania zobowiązania pieniężnego. Awalista zobowiązuje się bowiem nie względem tego, za którego się poręcza (awalanta), lecz względem jego wierzyciela. Instytucja awalu służy zatem przede wszystkim zabezpieczeniu interesów wierzyciela.

Pamiętać też należy, że solidarna odpowiedzialność awalanta i awalisty sprawia, że wierzyciel wekslowy z powodzeniem może wystąpić ze swoim roszczeniem do poręczyciela wekslowego nawet przed skierowaniem swojego roszczenia do wystawcy weksla. Może oczywiście również skierować swoje roszczenia do obydwu. Innymi słowy, posiadacz weksla może dochodzić roszczeń przeciwko tym zobowiązanym z weksla, których sam wybierze.

Znamiennym dla charakteru tego poręczenia jest również, że poręczenie wekslowe jest zobowiązaniem nieodwołalnym, tj. nie może być przez poręczyciela odwołane nawet wówczas, gdy zostało udzielone na wekslu in blanco. Jest ono także bezwarunkowe i nie może być ograniczone terminem.

Samo poręczenie – jak stanowi przepis art. 31 ustawy prawo wekslowe – umieszcza się na wekslu albo na przedłużku. Poręczenie oznacza się wyrazem „poręczam” lub innym zwrotem równoznacznym; podpisuje je poręczyciel. Sam podpis na przedniej stronie wekslu uważa się za udzielenie poręczenia, wyjąwszy gdy jest to podpis wystawcy lub trasata. Poręczenie powinno wskazywać, za kogo je dano. W braku takiej wskazówki uważa się, że poręczenia udzielono za wystawcę.

Co natomiast ważne, poręczenie udzielone poza wekslem, czy jego przedłużkiem, a na oddzielnym dokumencie, nie będzie stanowiło poręczenia wekslowego.

Przed złożeniem podpisu na wekslu w charakterze poręczyciela wekslowego zawsze należy zatem poważnie zastanowić się nad konsekwencjami, jakie ze złożenia owego podpisu wynikają i być ich świadomym. Niewątpliwie warto też zasięgnąć w tym zakresie opinii adwokata.

Adw. Karol Piotrowski