Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Jak ważne jest odbieranie korespondencji, wydaje się, nie trzeba nikogo przekonywać. A jednak. Doświadczenie zawodowe wskazuje, że wbrew pozorom, wcale nierzadko, zapominamy o tym, jak poważne konsekwencje tego rodzaju niefrasobliwość może nieść za sobą.

W jakich okolicznościach sąd może wydać wyrok w trybie nakazowym?

Niech za przykład następstw takiego zachowania posłuży przykład, z jakim możemy spotkać się na kanwie przepisów postępowania karnego. Sąd karny, w pewnych, określonych okolicznościach, może bowiem wydać wyrok skazujący, rozpoznając sprawę bez naszego udziału, nie słuchając świadków, czy nawet nie przeprowadzając żadnych dowodów, a opierając się tylko na dowodach zebranych i przeprowadzonych przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze.

Tryb nakazowy, bo o nim mowa, może zostać zastosowany wówczas, gdy w sprawie prowadzone było dochodzenie, a sąd uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, orzeka karę ograniczenia wolności lub grzywny.

Sprzeciw od wyroku nakazowego – kiedy możemy go wnieść?

W sytuacji takiej jedynym sygnałem, że wydano wobec nas wyrok, jest doręczenie nam jego odpisu – wraz z odpisem aktu oskarżenia. Co ważne, doręczenie odpisu wyroku nakazowego nastąpi na adres wskazany przez nas w toku postępowania przygotowawczego (prowadzonego zwykle przez policję pod nadzorem prokuratora), należy zatem dopilnować odbierania korespondencji. Doręczenie odpisu wyroku jest ważnym momentem, bowiem w terminie 7 dni od doręczenia wyroku nakazowego, możemy wnieść od niego sprzeciw. W sytuacji ten wyrok nakazowy traci moc, a sprawa rozpoznawana jest na zasadach ogólnych – zatem na rozprawie. Możemy zatem podjąć obronę.

Jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony, niesie to za sobą skutek, w postaci uprawomocnienia się wyroku nakazowego – ten zaś, ma moc taką samą jak każdy inny wyrok.

Jakiej kary nie można orzec wyrokiem nakazowym?

Wprawdzie, jak już wskazano, nie każda kara może zostać wyrokiem nakazowym orzeczona. W przypadku tego rodzaju postępowania orzec bowiem można tylko karę ograniczenia wolności lub grzywnę w wysokości do 200 stawek dziennych albo do 200 000 złotych. Obok tak określonej kary można ponadto tak jak w toku zwykłego postępowania, w wypadkach przewidzianych w ustawie, orzec środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny. Względnie sąd może poprzestać w wyroku nakazowym tylko na orzeczeniu tego rodzaju środków. Nie zmienia to jednak tego, że w wyniku nieodebrania korespondencji dopuścimy do wydania względem nas wyroku skazującego, nie podjąwszy nawet swojej obrony.

Adwokat Karol Piotrowski
Adwokat Lublin