Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Z każdym rokiem wszelkiego rodzaju najmy stają się coraz to popularniejsze. Wynajmujemy mieszkania, lokale, samochody, sprzęty – niejednokrotnie na stosunkowo długie okresy czasu. Coraz częściej korzystamy zatem z rzeczy najętej, nie będącej naszą własnością. W jakim sposób możemy z niej korzystać? Co nam względem niej wolno, czego zaś z nią zrobić nie możemy?

Istnieje kilka podstawowych zasad związanych z używaniem rzeczy najętej, o jakich należy zawsze pamiętać. Przede wszystkim rzecz najęta musi być użytkowana w taki sposób, jaki strony umowy ustaliły. Decydujące znaczenie będzie zatem miała sama umowa, która powinna określić, co nam wolno, a co jest w świetle umowy zabronione. Strony są przy tym wolne co do tego, w jaki sposób określą sposób w jaki rzecz wynajęta może zostać używana – obowiązuje bowiem swoboda umów. Jeżeli natomiast brak jest zapisu umownego, co do tego jak najemca powinien korzystać z rzeczy, wówczas przyjmuje się, że powinno to się odbywać zgodnie z właściwościami i przeznaczeniem rzeczy. Dla przykładu wskazać zatem można, że jeżeli wynajmujemy mieszkanie, to służyć ono powinno celom mieszkaniowym, nie zaś prowadzeniu w nim działalności usługowej.

Należy również pamiętać o tym, że jeżeli w czasie trwania najmu okaże się, że konieczne jest wykonanie napraw, które obciążają wynajmującego, najemca powinien zawiadomić go o tym niezwłocznie. Zasada ta zapewnić ma przede wszystkim to, że stan rzeczy nie będzie podlegał pogorszeniu. Rzecz najęta jest przecież własnością wynajmującego, zależy mu zatem na tym, aby otrzymać ją z powrotem w jak najlepszym stanie. Nie można zatem zapominać o tym, aby zawiadomić jak najszybciej wynajmującego o wszelkich awariach i usterkach, które ma on za obowiązek wyeliminować. Zwykle więc chodzi o te najpoważniejsze awarie. Co do zasady bowiem do wykonywania drobnych napraw i bieżącej konserwacji przedmiotu najmu zobowiązany jest najemca, nie zaś wynajmujący. Dla odmiany, te najpoważniejsze naprawy zwykle przeprowadza wynajmujący.

Bez zgody wynajmującego najemca nie może również dokonywać w rzeczy najętej zmian sprzecznych z umową lub z przeznaczeniem rzeczy.

Najemca z kolei może oddać rzecz najętą oddać – w całości lub w części – w podnajem chyba, że umowa mu tego wprost zabrania.

Zasady te, wynikające z przepisów kodeksu cywilnego ( art. 666 § 1 – 668 k.c.) służą przede wszystkim zagwarantowaniu, że wynajmujący otrzyma przedmiot najmu po okresie umowy w stanie, co do zasady niepogorszonym, z uwzględnieniem oczywiście normalnego zużycia rzeczy.

Konsekwencją nie przestrzegania powyższych, podstawowych zasad jest konieczność liczenia się z tym, że wynajmujący uprawniony będzie do tego, aby wypowiedzieć zawartą umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia. Jednak warunkiem skuteczności wypowiedzenia umowy jest wcześniejsze upomnienie najemcy do tego, aby zaczął użytkował rzecz zgodnie z umową, czy aby o rzecz zaczął dbać. Jeżeli pomimo upomnienia sposób postępowania z rzeczą nie ulegnie zmianie, nic już nie stoi na przeszkodzie, aby wynajmujący wypowiedział umowę najmu.

Adw. Karol Piotrowski