Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Sprawa gospodarcza – czyli jaka?

Do czasu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, jaka miała miejsce w listopadzie 2019 r., definicję sprawy gospodarczej zawierał Kodeks. Zgodnie z nim za sprawę gospodarczą rozumiano sprawę ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Po nowelizacji, zdecydowano się rozszerzyć zakres spraw gospodarczych – a tym samym zwiększyć zakres spraw oddanych pod rozstrzygnięcie sadów gospodarczych.

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu sprawami gospodarczymi są więc sprawy:

– ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Jednak nawet jeśli  którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej;

– ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń wskazanych z kodeksie spółek handlowych

– przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;

– z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów służących wykonaniu robót budowlanych;

– z umów leasingu;

– przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy, także posiłkowo lub solidarnie, z mocy prawa lub czynności prawnej;

– między organami przedsiębiorstwa państwowego;

– między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór;

– z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;

– o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem;

– o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem.

– wierzytelność nabytą od osoby niebędącej przedsiębiorcą, chyba że wierzytelność ta powstała ze stosunku prawnego w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez wszystkie jego strony.

Łatwo  zauważyć, że obecnie za sprawy gospodarcze uznano nie tylko te, które rzeczywiście toczą się między przedsiębiorcami ale i takie, gdzie tylko jedną ze stron jest przedsiębiorca. Zdarza się , że w sporze gospodarczym znajda się nawet dwie strony, które przedsiębiorcami nie są – nie prowadzą bowiem działalności gospodarczej. Typowym przykładem będą tu chociażby  spraw z umów o roboty budowlane.

Sprawa gospodarcza w Lublinie – jaki Sąd?

Do rozpoznania spraw gospodarczych właściwe są wyspecjalizowane wydziały sądów powszechnych – wydziały gospodarcze. W Lublinie, w zależności od wartości przedmiotu sporu, będzie to Sąd Rejonowy Lublin – Wchód z siedzibą w Świdniku VIII Wydział Gospodarczy lub Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy.

Postępowanie gospodarcze

Zasady jakimi rządzi się postepowanie gospodarcze są znacznie bardziej sformalizowane niż w przypadku innych postępowania. Wymagana jest większa precyzja w formułowaniu żądań i twierdzeń, w pełniejszym zakresie obowiązuje tzw. prekluzja dowodowa – zatem brak możliwości powoływania twierdzeń i dowodów po upływie określonego czasu, czy wystąpieniu zdarzeń. W konsekwencji strona ponosi surowszą z punktu widzenia skutków, odpowiedzialność z tytułu swoich zaniechań w toku procesu.

Stąd też warto w każdym rodzaju spraw, w szczególności zaś w przypadku spraw gospodarczych skorzystać z pomocy adwokata i kancelarii adwokackiej specjalizującej się w obsłudze prawnej przedsiębiorców takiej, jak nasza, Adwokaci Piotrowscy s.c.  której specjalizacją pozostaje obsługa prawna przedsiębiorców na terenie Lublina, Lubelszczyzny jak i całego Kraju.

Adw. Karol Piotrowski